Dárkové poukazy infolinka zdarma: +420 800 12 00 12 Hodnocení hostů horizont@orea.cz

Pravidla soutěží pořádaných OREA HOTELS

 

Pořadatelem a organizátorem soutěží je:
OREA HOTELS s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00
IČO: 27176657
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159834
(dále jen „pořadatel“)

 

I. Všeobecné podmínky soutěží:

1. Soutěže budou probíhat vždy v termínech (od data do data) předem pořadatelem anoncovaných na https://cs-cz.facebook.com/orea.cz/ (dále jen „FB stránka“).

2. Jednotlivé soutěže budou vyhodnocovány nejpozději do deseti dnů po svém ukončení.

3. Účastníkem jakékoliv soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 14-ti let s trvalým či přechodným pobytem na území České republiky, která splní stanovená pravidla a podmínky soutěže (dále jen „účastník“). Žádné soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké.

4. Pokud účastník nesplní některou ze soutěžních podmínek nebo pokud bude jednat v rozporu s pravidly soutěže, může být ze soutěže vyřazen.

5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v jakékoliv soutěži (především funkčnost sítě internet nebo sítě Facebook).

 

II. Podmínky jednotlivých soutěží:

1. Jednotlivé soutěže se může účastnit každý účastník, který v období trvání soutěže navštíví FB stránku a splní podmínky dané soutěže. Podmínky jednotlivých soutěží mohou být odlišné.

2. Účastník není oprávněn se účastnit soutěže jakýmkoliv příspěvkem, jehož umístění na FB stránku, sdílení na sociální síti Facebook nebo jiné užití v rámci soutěže by jakýmkoliv způsobem neoprávněně zasahovalo do jakýchkoliv osobnostních, autorských či jiných duševních práv jakýchkoliv osob. Jakýkoliv takový příspěvek je pořadatel oprávněn ze soutěže vyloučit, a to i při pouhém podezření na jakékoliv porušování právní třetích osob.

3. Účastník se nesmí soutěže účastnit jakýmkoliv příspěvkem, který by obsahoval jakoukoliv reklamu, propagaci politických stran či hnutí, vulgární či obscénní výrazivo nebo který by byl jakýmkoliv jiným způsobem způsobilý poškodit dobré jméno pořadatele. Jakékoliv takové příspěvky je pořadatel oprávněn dle svého uvážení ze soutěže vyloučit.

4. Umístěním svého příspěvku na RB stránku uděluje účastník pořadateli právo užít příspěvek v rámci soutěže a pro svoji jinou činnost, tj. zejména umístit jej na FB stránku.

5. Každý účastník se může každé soutěže zúčastnit pouze jednou.

6. Účastníci jsou oprávněni sdílet své příspěvky prostřednictvím sítě Facebook i jiných sociálních sítí.

7. Vítězem každé jednotlivé soutěže se stane účastník, jehož příspěvek pořadatel vyhodnotí jako nejlepší.

8. Vítěz každé jednotlivé soutěže obdrží cenu předem pořadatelem anoncovanou na FB stránce.

 

III. Předávání výher v soutěžích:

1. Výherci budou o každé výhře informováni prostřednictvím sítě Facebook nebo jiné sociální sítě, telefonicky nebo e-mailem nejpozději do deseti dnů po vyhodnocení příslušné soutěže. V případě kontaktování prostřednictvím sítě Facebook, jiné sociální sítě nebo e-mailem je soutěžící povinen do 5 dní potvrdit přijetí informace o výhře telefonicky na linku +420 702 185 619 nebo emailem na veronika.srollova,cimex,cz a domluvit se na způsobu převzetí výhry. Při nedodržení této podmínky výhra nebude předána.

2. Výhry nelze od pořadatele proplatit v penězích či jakkoliv směňovat. Na předání výhry není právní nárok. Výhry jsou nepřenosné.

3. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika anebo závazky související

s účastí v soutěži na straně účastníka či s užíváním výhry na straně výherce.

 

IV. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník soutěže svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje souhlas se zařazením svých osobních údajů jím poskytnutých (v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a kontaktní adresa) (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím správce či jím zjednaného zpracovatele pro potřeby vyhodnocení příslušné soutěže, předání výher a pro marketingové účely související s konáním soutěže, a to na dobu do uplynutí tří let ode dne ukončení soutěže.

3. V případě získání výhry dává účastník soutěže v souladu s §§ 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku svůj souhlas k užití své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního anebo územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

4. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel si vyhrazuje právo jednotlivé soutěže zrušit nebo předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit tato pravidla, jakož i právo kdykoliv jednotlivé soutěže ukončit bez náhrady, a to bez jakéhokoliv omezení. Případná změna pravidel jednotlivé soutěž nebo ukončení soutěže budou oznámeny na FB stránce.

2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník porušuje pravidla soutěže nebo že účastník dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, případně jestliže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z jiných účastníků či jiné osoby, které dopomohli danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

3. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, který sdílí své soutěžní příspěvky prostřednictvím sociální sítě Facebook a jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka provozovatele Facebook.

4. Jednotlivé soutěže nejsou nikterak sponzorované, spravované nebo přidružené k elektronické sociální síti Facebook. Účastník akce je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním jednotlivé soutěže nemůže uplatňovat žádné nároky či jiná práva vůči sociální síti Facebook.

 

....