Dárkové poukazy infolinka zdarma: +420 800 12 00 12 Hodnocení hostů horizont@orea.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OREA HOTELS s.r.o.

se sídlem Na Pankráci 1062/58, Praha 4, PSČ 140 00

IČO: 271 76 657

DIČ: CZ27176657

spisová značka C 159834 vedená u Městského soudu v Praze

pro prodej dárkových pobytových a hodnotových poukazů Orea Resort Horizont prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.resorthorizont.cz

 

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti OREA HOTELS s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, identifikační číslo 271 76 657 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím užití webových stránek prodávajícího www.resorthorizont.cz za účelem on-line zakoupení dárkových pobytových a hodnotových poukazů (dále jen „zboží“ nebo „poukaz/poukazy“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.resorthorizont.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

 

1.2

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.resorthorizont.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.4

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Je povinností kupujícího obeznámit se se zněním obchodních podmínek a jejich případnými změnami před každým nákupem.

 

 

2. KLIENTSKÝ ÚČET

2.1

Na základě objednávky kupujícího provedené na webové stránce obdrží kupující přihlašovací údaje (uživatelského jméno a heslo) pro účely přístupu do klientského rozhraní (dále jen "klientský účet"). Ze svého klientského účtu může kupující dále provádět a spravovat objednávky zboží. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho klientského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a v důsledku tohoto porušení případně vzniklou škodu.

 

2.2

Údaje uvedené v klientském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v klientském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3

Kupující není oprávněn umožnit využívání klientského účtu třetím osobám.

 

2.4

Prodávající může zrušit klientský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj klientský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.5

Kupující bere na vědomí, že klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. ZBOŽÍ

3.1

Prodávající na webové stránce nabízí:

 • hodnotové poukazy v nominální hodnotě od 1.000,- Kč sloužící k úhradě hotelových služeb daného hotelu;
 • hotelové pobytové poukazy na konkrétní pobyt, čerpání hotelových či stravovacích služeb v konkrétním hotelu.

 

3.2

Poukazy:

 • jsou ceniny;
 • obsahují jedineční identifikační kód;
 • kupující si je nemůže vytisknout sám;
 • lze uplatnit pouze jednou;
 • nelze směnit za hotovost;
 • nelze nahradit při ztrátě.

 
 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

4.3

Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)     objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

c)     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

 

4.4

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Odesláním objednávky kupující garantuje, že:

 • veškeré informace poskytnuté prodávajícímu za účelem objednání zboží jsou správné (údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné);
 • je oprávněn k použití kreditní či debetní karty (dále jen „platební karta) a disponuje dostatečnými zdroji na pokrytí nákladů za objednané zboží.

 

4.5

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím (po zvolení dopravy a způsobu úhrady) a doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

 

4.6

S ohledem na ochranu informací při objednávání používá webová stránka softwarový balík známý jako Secured Sockets Layer (SSL), který označuje zámek, který se objeví v pravém dolním rohu webového prohlížeče (šedá hraniční plocha obrazovky).

 

4.7

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky důvěryhodným způsobem (například písemně či telefonicky). V případě odmítnutí potvrzení kupujícím, považuje prodávající objednávku za neplatnou.

 

4.8

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména:

i)   s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek),

ii)  v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby webového rozhraní obchodu.

 

4.9

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případech, kdy se výrazným způsobem změnila cena nabízeného zboží. V případě, že taková situace nastane, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, bude mu tato vrácena.

 

4.10

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvy za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu; o takovém postupu informuje kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

4.11

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Ceny uvedené u jednotlivého zboží:
i)    jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit;
ii)   zahrnují i místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (netýká se hodnotových poukazů);
iii)  nezahrnují případné náklady na dodání zboží, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.

 

5.2

Ceny jsou platné v čase objednání zboží. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny ceny v případě změny peněžních kursů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od poddodavatelů.

 

5.3

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

i)    platební kartou přes internet zabezpečenou platební bránu Raiffeisenbank

(akceptujeme platební karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro);

ii)   bezhotovostní platbou na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních (5) dnů od dne uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.4

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Ceník distribuce zboží:

Česká republika

 

vyzvednutí v recepci

0,- Kč

Česká pošta - doporučeně

60,- Kč

Česká pošta - EMS*

150,- Kč

ČR - zboží v hodnotě 10.000,- Kč a více

EMS* ZDARMA

zahraničí

 

doporučeně

250,- Kč (10 EUR)

 *  Způsob doručení EMS:

- expresní pošta pouze na území ČR
- doručení do vlastních rukou následující pracovní den po dni odeslání zboží
- na vyžádání možnost doručení i v sobotu
- v případě nezastižení adresáta zůstává zásilka uložena na Vaší poště

 

5.5

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5.6

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu na vyžádání po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1

Zboží je expedováno během tří (3) pracovních dní od přijetí platby. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zdržení v dodacích lhůtách, ke kterému může dojít ze strany České pošty. Kupující bere na vědomí, že v období svátků a dovolených můžou být dodací lhůty delší.

 

6.2

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

 

6.3

Prodávající odevzdá kupujícímu zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou.

 

6.4

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího (dopravce určí kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V takovém případě prodávající odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

 

6.5

Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění určeném v kupní smlouvě a včas mu to oznámí.

 

6.6

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat (odeslat) zboží na místo určené kupujícím v objednávce, odevzdá prodávající kupujícímu zboží, jakmile zboží kupujícímu předá dopravce.

 

6.7

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.8

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží dle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem prodávající opatří věc pro přepravu.

 

6.9

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží případně do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději poslední den čtrnáctidenní lhůty, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

7.2

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném čase.

 

8. PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ ZBOŽÍ

8.1

Platnost poukazů různá, liší se dle konkrétní nabídky. Konkrétní platnost zboží je vyznačena na poukazu. Zboží je možné čerpat v libovolném termínu uvedeném v době platnosti zboží dle kapacitních možností vybraného hotelu. Pokud není v tomto termínu poukaz vyčerpán, propadá bez náhrady.

 

8.2

Zakoupený poukaz nelze stornovat.

 

8.3

V případě hotelových pobytových poukazů je náplň poukazu pevně dána a nelze ji měnit za jiné služby v rámci služeb poskytovaných prodávajícím.

 

8.4

Převyšuje-li v případě hodnotových poukazů cena vybraných služeb částku poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

 

8.5

Na zboží není vyznačeno jméno majitele, uplatnit jej může osoba, která jej odevzdá na místě čerpání. Fotokopie nejsou akceptovány.

 

8.6

Čerpání služeb dle poukazu je nutno rezervovat předem a při rezervaci upozornit na čerpání zboží. Zrušení rezervace oznámené méně než 24 hodin předem nebo pokud se na rezervovaný termín nedostavíte, bude mít za následek anulování poukazu.

 

8.7

Veškerá zvláštní ujednání týkající se rezervací termínů musí být prováděna přímo s vybraným hotelem. Prodávající doporučuje přímo s hotelem znovu potvrdit veškerá ujednání ještě několik dní před realizací, čímž se zamezí nepříjemnostem.

 

8.8

Poukaz je nutné čerpat jednorázově, průběžné čerpání služeb není možné. V případě nedočerpání celé hodnoty poukazu nebude poskytnuta náhrada.

 

8.9

Prodávající se zavazuje poskytovat služby, na které bylo zboží zakoupeno v souladu s popisem na webové stránce, a to vždy s dostatečnou kompetencí a péčí. Prodávající se tímto nezavazuje k žádným jiným zárukám.

 

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

9.2

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

9.3

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

 

9.4

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLANÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2

Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci webové stránky prodávajícího, kupující uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu.

 

10.3

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém klientském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10.4

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10.5

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

10.6

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

10.7

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

10.8

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

11.2

Zpráva je doručena:

i)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

ii)   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

iii)  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

iv)  v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

12. ZAVĚREČNÉ USTANOVENÍ

12.1

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

12.2

V případě sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha

Email: adr,coi,cz

Web: adr.coi.cz

 

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) naleznete zde.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje pro vyřešení vzniklé situace nejdříve kontaktovat prodávajícího.

 

12.3

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.4

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

12.5

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

12.6

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.7

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

12.8

Kontaktní údaje prodávajícího:

i)    adresa pro doručování Špičák 126, 340 04  Železná Ruda,

ii)   adresa elektronické pošty vladimira.fialova,orea,cz; telefon +420 376 365 199.

 

12.9

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.3.2016 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na www.resorthorizont.cz.